V rámci poradenstva ponúkame našim partnerom ohodnotenie príležitostí a rizík ich investičných zámerov ako aj posúdenie možnosti čerpania prostriedkov z eurofondov, štáteno rozpočtu ako aj iných potencionálnych dotačných možnosti.
 
  Vhodná lokalita, oprávnená aktivita a objekt vo vlastníctve alebo nájme verejnej správy (detto podnikateľské subjekty) znižuje riziko neúspechu pri čerpaní grantových prostriedkov a celkovo zvyšuje potenciál záujemcu o čerpanie prostriedkov z eurofondov a úverových zdrojov.
 
  Na základe zhodnotenia oprávnenosti žiadateľa a oprávnenosti navrhovaných aktivít pristupujeme k spracovaniu projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné povolenie a následne ŽoNFP vrátane povinných príloh. Spolupracujeme s renomovanými projekčnými kanceláriami a ďalšími partnermi ako aj zúčastnenými verejnými inštitúciami.
 
  Našim partnerom zabezpečujeme proces verejného obstarávania v súlade s platnými právnymi predpismi.
 
  Spolupracujeme so žiadateľmi pri záverečnej implementačnej fáze projektov, v prípade úspešnosti pri verejnom obstarávaní sa podieľame na externom riadení projektov a stavebnom dozore čo umožňuje zabezpečenia dodržania časového harmonogramu projektu ako aj kvalitnú komunikáciu s RO.