Firma Pohoda Services s.r.o. sa venuje poradenstvu, príprave, riadeniu a implementácii projektov a zároveň zabezpečuje proces verejného obstarávania pre žiadateľov o dotácie z fondov EU. Ide o projekty pre samosprávy ako aj podnikateľský sektor predovšetkým v regiónoch východného a stredného Slovenska.

Našim partnerom poskytujeme kvalifikované poradenstvo pri výbere vhodných aktivít pre prípravu projektov. Ide o projekty v oblasti životného prostredia, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a technologických transférov.

Okrem toho ponúkame inžiniersku činnosť, predovšetkým služby investorského stavebného dozora, ako aj realitné služby spojené s vyhľadávaním vhodných nehnuteľností pre ich komerčné či nekomerčné aktivity.

 
 


  Spoločnosti Pohoda Services s. r. o. bola v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Zatraktívnenie služieb cestovného ruchu v Slovenskom raji – Relaxačné centrum KUBKO.

Projekt je zameraný na dostavbu relaxačného centra pre deti, seniorov a občanov so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci projektu dôjde aj k zakúpeniu 6 ks elektrobicyklov + nabíjačky. Zariadenie bude slúžiť pre relax a stimuláciu pohybového aparátu, pre zlepšenie zdravotného stavu vybranej skupiny občanov. Zariadenie bude určené prednostne deťom a seniorom, no vzhľadom na povahu možných aktivít ho budú môcť využívať aj ľudia v produktívnom veku, ktorí chcú zlepšiť svoj zdravotný stav. Ide o hlavnú službu na báze denného zariadenia nie o doplnkové služby. Zariadenie bude poskytovať aj exteriérové aktivity zabezpečované zamestnancami zariadenia: skupinový nordic walking ... Predkladaný projekt je súlade so špecifickým cieľom Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. Výsledkom realizácie projektu bude: sprevádzkovanie zariadenia KUBKO, zabezpečenie nabíjacej stanica pre elektrobicykle, vytvorenie 2 pracovných miest a rozšírenie spektra podnikateľských aktivít žiadateľa.

Prijímateľ:
Pohoda Services s.r.o.
Letná 58
052 01 Spišská Nová Ves

Miesto realizácie:
Slovenský raj

Nenávratný finančný príspevok:
160 548,70 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:
88 301,78 EUR
 


  Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. Projekt je zameraný na rozšírenie infraštruktúry - kapacity parkovacích plôch s možnosťou nabitia elektromobilov, čím prispeje k skvalitneniu služieb turistov.

Prijímateľ:
Pohoda Services s.r.o.
Letná 58
052 01 Spišská Nová Ves

Miesto realizácie:
Slovenský raj

Nenávratný finančný príspevok:
125 594,68 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:
69 077,07 EUR
 


 
Zmluva o dielo - Stavba parkovisko Pohoda Services


Objednávateľ:
Pohoda Services s.r.o.
Letná 58
052 01 Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ:
STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.
Fabíniho 28
052 01 Spišská Nová Ves

Výzva zverejnená:
16.11.2021

 


 
Výzva - Stavba parkovisko Pohoda Services
Príloha č1. - Výkaz vymer
Príloha č2. - Čestné vyhlásenie
Príloha č3. - Projektová dokumentacia


Prijímateľ:
Pohoda Services s.r.o.
Letná 58
052 01 Spišská Nová Ves

Miesto realizácie:
Hrabušice - Podlesok

Výzva zverejnená:
28.04.2021
eu
eu siea
 


  Po úspešnej realizácii projektu bude turistický objekt schopný reagovať na požiadavky trhu, t.j. poskytovať komplexné služby celoročne s požadovanými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi parametrami, s maximálnou snahou o zabezpečenie vysokej profesionality prác a následnej spokojnosti zákazníkov.
Zámerom je poskytnúť návštevníkom a turistom podporu, informácie a v neposlednom rade prezentovať danú rekreačnú oblasť resp. región a zabezpečiť komplexné a celoročné služby pre slovenskú a zahraničnú klientelu.

Prijímateľ:
Pohoda Services s.r.o.
Letná 58
052 01 Spišská Nová Ves

Miesto realizácie:
Obec Spišské Tomášovce - Čingov

Termín relizácie projektu:
03/2015 – 12/2015

Výška poskytnutého príspevku ERDF a ŠR:
131 909,86 EUR
eu
eu siea